برخی از نمونه کار های انجام شده در گروه صنعتی کانکس سازان :